Stadgar

STADGAR FÖR SKELLEFTEBYGDENS KONSTFÖRENING

§ 1.
Föreningens namn är Skelleftebygdens konstförening.

§ 2.
Föreningens målsättning är att genom anordnande av utställningar, inköp av konstverk, föreläsningar och lotteri väcka och utbreda intresset för bildande konst.

§ 3.
Konstverk inköpta till lotteriet, vilkas värde skall utgöra högst 90 procent av inbetalda medlemsavgifter, fördelas genom lottdragning i januari månad året därpå bland föreningens medlemmar.
För varje erlagd ärsavgift är medlem berättigad till en lott i verksamhetsårets dragning.

§ 4.
Medlem i föreningen är den som erlägger fastställd årsavgift.

§ 5.
Föreningens styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun. Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter och 4 ersättare. Varje väljes 5 ledamöter och 2 ersättare för en tid av två år.

§ 6.
Föreningens ledning och förvaltning utövas av styrelsen som inom sig utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör mfl. Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 ledamöter är närvarande och 5 är ense om beslutet. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträden. De inträder vid behov i styrelsen i den ordning de är valda. Endast ersättare som inträder i styrelsen äger rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 7.
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utsett.

§ 8.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen på årsmöte inom eller utom föreningen för en tid av ett år två revisorer samt två ersättare.

§ 9.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskapshandlingarna skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari påföljande verksamhetsår och åtföljas av förvaltningsberättelse. Revisorernas granskning skall vara avslutad senast den l5 mars. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över den verkställda granskningen.

§ 10.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålles före april månads utgång varje år. Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i ortspressen senast två veckor före årsmötet.

§ 11.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
2. Val för mötet av
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Fastställande av resultat- och balansräkningar och disposition av årsresultat
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av
a) styrelseledamöter och styrelseersättare
b) revisorer
C) revisorsersättare
d) valberedning för en tid av ett år
e) representant i Skellefteä teaterförening
8. Fastställande av årsavgift för påföljande verksamhetsår
9. Behandling av
a) förslag från styrelsen
b) motioner

Medlem äger en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Vid val kan sluten omröstning begäras i händelse av lika röstantal. Vid sluten omröstning är lotten utslagsgivande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s